Arolwg ar-lein i fapio Rolau’r Sector Gwirfoddol mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl yng Nghymru

4 MINS

By Skills for Health | 9 February 2024

Nod Cynllun Strategol y Gweithlu Iechyd Meddwl ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (SMHWFP) a ddatblygwyd gan Wella Addysg Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru, yw datblygu sgiliau a chapasiti ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i gynyddu’r gefnogaeth i’r rhai mewn angen. (Strategic Mental Health Workforce Plan for health and social care).

Mae gofyniad i nodi a diffinio rolau gwirfoddoli sy’n cael effaith er mwyn helpu i lywio cynllunio’r gweithlu, addysg a hyfforddiant. Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig ar draws continwwm gwasanaethau iechyd meddwl, ond gall fod yn anodd mesur yr angen a’r dystiolaeth wrth gynllunio’r gweithlu. Bydd y wybodaeth a gesglir drwy’r arolwg hwn yn galluogi gwell dealltwriaeth o gyfraniad gwirfoddolwyr a bydd yn adeiladu ar ffrydiau gwaith eraill sy’n cael eu datblygu fel rhan o strategaeth y gweithlu.

Mae Sgiliau Iechyd wedi’u comisiynu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i gael mewnwelediad a dealltwriaeth o’r rolau o fewn y sector a helpu i fynd i’r afael ag unrhyw fylchau i lywio sut mae adnoddau a sefydlwyd drwy’r cynllun ar gael i’r sector gwirfoddol ac i wirfoddolwyr eu hunain.

Mae AaGIC wedi comisiynu Sgiliau Iechyd i weithio gyda nhw er mwyn:

  1. Codi proffil sefydliadau’r sector gwirfoddol sy’n gweithio mewn lleoliad iechyd meddwl.
  2. Cydnabod a dathlu’r rhai sydd wedi cael effaith aruthrol drwy wirfoddoli a darparu gwasanaethau gwirfoddol ochr yn ochr â’n gweithlu iechyd meddwl.
  3. Annog gweithio mewn partneriaeth agosach rhwng y sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.
  4. Deall eich bylchau sgiliau a gwybodaeth nawr ac yn y dyfodol, er mwyn helpu i lunio rolau, gyrfaoedd a llwybrau hyfforddi i ddiwallu’r anghenion hynny.

Rydym yn ceisio mewnbwn drwy ymgynghoriad cyhoeddus ehangach i sicrhau ein bod yn cyrraedd ystod eang o Sefydliadau ac Unigolion sy’n gweithio yn y Sector Gwirfoddol mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru. Bydd hyn ar ffurf arolwg ar-lein, sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. I gael mynediad i’r arolwg ewch i’r dolenni canlynol:

Fersiwn Saesneg

Fersiwn Cymraeg

Mae’r arolwg bellach ar agor ac mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn hyd hanner nos ar ddydd Gwener 8 Mawrth 2024 i gynnig amser ychwanegol i’r rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan.

Get the latest updates by email

Sign up to our monthly newsletter to receive the latest updates straight to your inbox. We’ll keep you up to date with sector news, insights, intelligence reports, service updates and special offers on our services and solutions.

Sign up to our newsletter